Kata-kata yang sering digunakan di Rumah Sakit

Alphabet board /ˈalfəbɛtbɔːd/ = Papan huruf abjadRead the letters on the alphabet board.(Bacalah huruf-huruf pada papan huruf abjad.) Cleaning fluid /ˈkliːnɪŋˈfluːɪd/ = Cairan pembersihWe need cleaning fluid to clean my CD.(Kami memerlukan cairan pembersih untuk membersihkan CD ku.) Dental nurse /ˈdɛnt(ə)l’nəːs/ = Perawat gigiShe works as a dental nurse and my dad is a bus … Read more